طرح دوره های آموزشی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح دوره های آموزشی گروه‌علوم تشريحي‌و‌بيولوژي سلولي

 آناتومی اندام نظري و عملي پزشکی

بافت شناسی نظری پزشکي

 بافت شناسی عملی پزشکي

نوروآناتومی نظری دانشجویان پزشکی

 نوروآناتومی عملی دانشجویان پزشکی
مقدمات علوم تشریح  نظری پزشکی
مقدمات علوم تشریح عملی پزشکی
علوم تشریح دستگاه اعصاب نظری پزشکی
علوم تشریح دستگاه اعصاب عملی پزشکی
علوم تشریح سر و گردن پزشکی
علوم تشریح اسکلتی عضلانی نظری پزشکی
علوم تشریح اسکاتی عضلانی عملی پزشکی
علوم تشریح دستگاه حواس ویژه نظری پزشکی
علوم تشریح دستگاه حواس ویژه عملی پزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق نظری

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق عملی

علوم تشریح دستگاه تنفس نظری

علوم تشریح دستگاه تنفس عملی

 آناتومي سر و گردن پزشکی

جنين شناسي پزشکی

 آناتومي تنه 2نظري  پزشکي

 نوروآناتومی کارشناسی ارشدآناتومی

 جنین شناسی کارشناسی ارشد آناتومی

 آناتومی تنه دکتری تخصصی علوم تشریحی

 بافت شناسی نظری – عملی دندانپزشکی

آناتومی عمومی دانشجویان داروسازی

 میکروسکوپ الکترونی

 بافت شناسی اختصاصي نظری – عملی کارشناسي ارشد

آناتومي سر و گردن دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریحی
بافت شناسي نظري- عملي دهان و دندان دندانپزشکي
 بافت شناسی پيشرفته II نظري
 بافت شناسی پيشرفته II عملي
جنين شناسي دانشجويان  مامايي
بافت شناسی پيشرفته II نظري
 بافت شناسی پيشرفته I نظري
بافت شناسی پيشرفته I عملي
بافت شناسی نظري داروسازي
بافت شناسی عملي داروسازي 
 بافت شناسی عمومي  دانشجويان کارشناسي ارشد
 بافت شناسی نظري دانشجويان کارشناسي ارشدفيزيولوژي
 بافت شناسی نظري دانشجويان  مامايي
بافت شناسی عملي دانشجويان مامايي
 زبان تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریحی
 بافت شناسی عمومی دانشجویان کارشناسی ارشد
 تشریح سر و گردن دندانپزشکی
بافت شناسی دهان و دندان
 علوم تشریح 3 دندانپزشکی
 تشریح فناوری
بافت فیزیوتراپی
 آناتومی اندام پزشکی
آناتومی بینایی سنجی
 آناتومی تنه 2 نظری
 آناتومی تنه 2 عملی
آناتومی رادیولوژی
 آناتومی مامایی
 آناتومی تنه 1
نوروآناتومی عملی
 نوروآناتومی نظری