معرفی مدیر گروه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

معرفی مدیر محترم گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی

 

نام و نام خانوادگی 

                  دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
                             تحصیلات

دکتری علوم تشریح PhD

                                  رتبه 

استاد 

                                  تلفن

05138002487