پایان نامه دکتری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پایان نامه های مصوب دانشجویان دکتری

عنوان


اساتید راهنما  


نام دانشجو    


مقطع  


بررسي اثر هيپوتيروئيدي تجربي بر کلاژن نوع IV و لامينين5α و بيان ژنهايCatSper1,2 در مجاري سمي نفروس موش Balb/C

دکتر مهدی جلالی

دکتر محمدرضا نیکروش

 

فاطمه علیپور
 PhD

مطالعه اثر دیازینون و نقش محافظتی آلفا لیپوئیک اسید بر  بیان لامینین آلفا-5 و فیبرونکتین و و ارزیابی شاخص های استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم کولین استراز در پارانشیم کلیوی موش­ صحرایی

دکتر محمدرضا نیکروش

دکتر مهدی جلالی

فاطمه رحیمی PhD
بررسی اثرات مت آمفتامین بر بیان پروتئین های کلاژن نوع IV و لامینین 5-a و بیان ژن های catsper 1,2 در مجاری سیمینیفر همراه با سنجش آسیب اکسیداتیو و بیان آنزیم های 2-MMP و 9-MMP در بیضه موش BALB/C 

دکتر محمدرضا نیکروش

دکتر مهدی جلالی

سمیه منصوری PhD
 بررسی تاثیرات آب آشامیدنی بر میزان بیان پروتئین های لامینین ، فیبرونکتین ، کلاژن نوع IV ، شاخصهای استرس اکسیداتیو ، پارامترهای بیوشیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی ویتامین c در پارانشیم های کلیه و کبد رت

دکتر مهدی جلالی 

دکترمحمدرضا نیکروش

محمود مقدم درافشانی PhD
 
اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی نوزیع گیرنده های GABA درهیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

دکتر حسین حقیر

دکتر آریانه صدر نبوی

هدی خوشدل سرکاریزی PhD
 

 بررسی اثر دیابت تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین a5- و بیان ژنهای 2 و1 Catsperدر روند اسپرماتوژنز موش Balb/C


دکتر محمدرضا نیکروش

دکتر مهدی جلالی

 الناز خرداد  PhD
 مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrel

 دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

دکتر علیرضا فاضل

 ریحانه شفیعیان  PhD
مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی وبیان فیبرونکتین ولامینین غشا پایه وماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم درپارانشیم بیضه موش سوری نژادBalb/c
دکتر محمدرضا نیکروش

 دکترمهدی  جلالی

 سارا امینی  PhD

ثرات مصرف مفدرون دردوره بارداری برآپوپتوزوتکثیرسلولی درهیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb /c 

 دکتر فاضل

 دکتر احمد قربانی

غلامرضا ناصری

PhD

اثر دیابت مادری بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزءهای GLUN1 وGLUN2 گیرنده NMDA در نواحی مختلف هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

دکتر حسین حقیر

دکتر عباس محمدی پور

مصطفی پیوندی

PhD

 مقایسه روش های متداول , هیا لورونیک اسیدو تست  هیپو اسموتیک در انتخاب اسپرم  و ارزيايي لقاح وتکامل رویان و میزان لانه گزینی  حاصل از آن در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انسان 

دکتر علیرضا ابراهیم زاده ، دکتر ملیحه امیریان

مریم سفیدگر تهرانی

PhD

بررسی اثرات هایپرتیروئیدی تجربی برکلاژن تیپ IVولامینین 5αوبیان ژنهای Catsper1,2درمجاری سمی نفروس موش Balb/C

دکترمهدی جلالی،

دکترمحمدرضانیکروش

سعید صادقی

PhD

 اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع زیر واحدهای a4,a7 گیرنده های NACH هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

دکتر حسین حقیر

دکتر عباس محمدی پور

دکتر آریانه صدر نبوی

 راهله برادران PhD
بررسی تاثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی انسانی به همراه داربست خودساخته بر آپوپتوز،آستروگلیوزیز و التهاب در مدل رت دچار آسیب مغزی

دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

دکتر سجاد سحاب نگاه

نسیبه قندی PhD