پرسنل بخش گروه علوم تشريحي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  

 

نام

نام خانوادگی

گروه آموزشی

سمت

داخلی

سید محمد  شجاعیان

 علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

462

علی شاد

 علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

508