پرسنل بخش گروه علوم تشريحي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  

نام

نام خانوادگی

گروه آموزشی

سمت

داخلی

آدرس پست الکترونیکی         

شهربانو

جباری نوقابی

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

مسئول دفتر

486

jabbarins3[at]mums.ac.ir

سيد محمد

شجاعيان

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

462

 
علی شاد

 علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

508