.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معاون محترم آموزشی گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی

 

نام و نام خانوادگی 

                  دکتر عباس محمدی پور
                             تحصیلات

دکتری علوم تشریح PhD

                                  رتبه 

استادیار 

                                  تلفن

05138002490

 

معاون محترم پژوهشی گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی

   

نام و نام خانوادگی 

                  دکتر سعید کارگذار
                             تحصیلات

دکتری مهندسی بافت PhD

                                  رتبه 

استادیار 

                                  تلفن

05138002490  

 

معاون محترم تحصیلات تکمیلی گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی

   

نام و نام خانوادگی 

                  دکتر شبنم محمدی
                             تحصیلات

دکتری علوم تشریح PhD

                                  رتبه 

دانشیار

                                  تلفن

05138002459