طرح درس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

طرح درس آناتومی تنه 1 آقای دکتر محمدی پور
کل جلسات  

 

طرح درس نوروآناتومی نظری آقای دکتر محمدی پور
کل جلسات  

 

 

طرح درس بافت 1 پزشکی خانم دکتر محمدی
1- جلسه اول  
2- جلسه دوم  
3- جلسه سوم  
4- جلسه چهارم  
5- جلسه پنجم  
6- جلسه ششم  
7-جلسه هفتم  
8- جلسه هشتم  
9- جلسه نهم  

 

طرح درس بافت شناسی مامایی خانم دکتر شرما تعویقی      
  1 - جلسه اول  12- جلسه دوازدهم
 2- جلسه دوم  13- جلسه سیزدهم
 3- جلسه سوم  14- جلسه چهاردهم
 4- جلسه چهارم  15- جلسه پانزدهم
 5- جلسه پنجم  16- جلسه شانزدهم
 6- جلسه ششم  17- جلسه هفدهم
 7- جلسه هفتم  18- جلسه هجدهم
 8- جلسه هشتم  19- جلسه نوزدهم
 9- جلسه نهم  20- جلسه بیستم
 10- جلسه دهم  21- جلسه بیست و یکم
 11- جلسه یازدهم  22-جلسه بیست و دوم

 

طرح درس بافت شناسی عمومی خانم دکتر شرما تعویقی  
 1- جلسه اول  
 2- جلسه دوم  
 3- جلسه سوم  
 4- جلسه چهارم  
 5- جلسه پنجم  
 6- جلسه ششم  
 7- جلسه هفتم  
 8- جلسه هشتم  
 9- جلسه نهم  
 10- جلسه دهم  

 

طرح درس بافت شناسي پزشکی آقاي دکتر عليرضا ابراهيم زاده 
 1-  جلسه اول
2- جلسه دوم 13-جلسه سيزدهم
3- جلسه سوم 14- جلسه چهاردهم
4- جلسه چهارم 15-جلسه پانزدهم
5- جلسه پنجم 16-جلسه شانزدهم
6- جلسه ششم  
7- جلسه هفتم  
8- جلسه هشتم  
9- جلسه نهم  
10- جلسه دهم  
11- جلسه يازدهم  


  طرح درس آناتومی اندام پزشکی خانم دکتر شبنم محمدی
 1-  جلسه اول
2- جلسه دوم 13-جلسه سيزدهم 23- جلسه بیست و سوم
3- جلسه سوم 14- جلسه چهاردهم 24- جلسه بیست و چهارم
4- جلسه چهارم 15-جلسه پانزدهم 25- جلسه بیست و پنجم
5- جلسه پنجم 16-جلسه شانزدهم  
6- جلسه ششم  17-جلسه هفدهم  
7- جلسه هفتم  18- جلسه هجدهم  
8- جلسه هشتم 19- جلسه نوزدهم  
9- جلسه نهم  20- جلسه بیستم  
10- جلسه دهم 21- جلسه بیست و یکم  
11- جلسه يازدهم

 

 طرح درس آناتومی عمومی (رشته فناوری اطلاعات )خانم دکتر شبنم محمدی
 1-  جلسه اول
2- جلسه دوم 13-جلسه سيزدهم
3- جلسه سوم 14- جلسه چهاردهم
4- جلسه چهارم 15-جلسه پانزدهم
5- جلسه پنجم 16-جلسه شانزدهم
6- جلسه ششم  17- جلسه هفدهم
7- جلسه هفتم  
8- جلسه هشتم  
9- جلسه نهم  
10- جلسه دهم  
11- جلسه يازدهم