امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1400

نام نام خانوادگی
سیده نصیبه نصیری
سیده فاطمه
شهیدی پور
علیرضا صادقی اول شهر

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1399

نام نام خانوادگی
سارا گرگانی
مرجان
مسیب زاده

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1398 

نام نام خانوادگی
سیمین نظر نژاد
فریبا
علیزاده اقتدار

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

نام

نام خانوادگی

رتبه

         دکتر سعید

کارگذار

استادیار

          دکتر حمیده

بابالو

استادیار

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آرايش ترمي دوره دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی مهندسی بافت

 

ترم تحصیلی اول

رديف

نام درس

مجموع واحد

واحد نظري

واحد عملي

پيش نياز درس

نوع درس

جبرانی

اختصاصی

1

بیولوژی سلولی و مولکولی

2

2

-

 

v      

 

2

کشت دو بعدی و سه بعدی  سلول

3

2

1

 

 

v      

3

مبانی مواد

2

2

-

 

v      

 

4

آناتومی عمومی و جنین شناسی

2

5/1

5/0

 

v      

 

5

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

5/0

5/0

 

v      

 

6

اصول پیام رسانی سلولی

2

5/1

5/0

 

 

v      

جمع

12

5/9

5/2

 

 

 

 

  ترم تحصیلی دوم

رديف

نام درس

مجموع واحد

واحد نظري

واحد عملي

پيش نياز درس

نوع درس

جبرانی

اختصاصی

1

اصول مهندسی بافت

2

   

آناتومی جنین شناسی

 

v      

2

اصول تکوین و ترمیم اندام

2

2

 

اصول مهندسی بافت

 

v      

3

مبانی ایمونولوژی و ایمونولوژی پیوند

2

2

   

 

v      

4

روش های ساخت و مشخصه یابی داربست

3

2

1

مبانی مواد

 

v      

5

مهندسی ژنتیک و ژن درمانی

2

2

   

 

v      

6

بانک های سلولی بافتی و اعضا

2

2

 

 

 

v      

جمع

13

12

1

 

 

 

 

 ترم تحصیلی سوم 

رديف

نام درس

مجموع واحد

واحد نظري

واحد عملي

پيش نياز درس

نوع درس

جبرانی

اختصاصی

1

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت

2

2

   

 

v      

2

روش های ارزیابی سلولی و مولکولی

2

1

1

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

v      

3

روش های مطالعه بافتی

2

1

1

آناتومی عمومی و جنین

 

v      

4

اصول ارزیابی مکانیک بافت ها و داربست ها

2

5/1

5/0

مبانی مواد

اصول پیام رسانی سلولی

 

v      

5

اصول تجاری سازی و استاندارد سازی محصولات مهندسی بافت

2

2

 

اصول مهندسی بافت

 

v      

6

سامانه های نوین(نرم افزار Matlab)

2

2

 

اصول مهندسی بافت

 

v      

7

مطالعه مدل های حیوانی     

2

1

1

 

 

v      

جمع

13

5/9

5/3