امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عنوان:

A Bioinspired Scaffold with Anti-Inflammatory Magnesium Hydroxide and Decellularized ExtracellularMatrix for Renal Tissue Regeneration

ارائه دهنده:فاطمه رحیمی

زمان: دوشنبه 98/2/9 ساعت 12

محل برگزاری:سالن شورای شماره یک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کارگاه های آموزشی گروه:

کارگاه" آشنایی با ایمنی و حفاظت آزمایشگاه " تابستان97

کارگاه" نگارش علمی مقاله" تابستان97

کارگاه "عملی آنالیز اسپرم" تابستان 97

کارگاه  "عملی آنزیم های کبدی " تابستان97

کارگاه "عملی تست های کلیوی" تابستان 97

کارگاه "عملی کیفیت کرماتین هسته اسپرم" تابستان97

کارگاه " SPSS" تابستان97

کارگاه "آموزشی EXCEL " پاییز97

کارگاه "آشنایی با ژورنال کلاب" پاییز 97

کارگاه "علم سنجی " بهار 98

کارگاه"آموزش نگارش مقاله علمی" تابستان 98امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام    
نام خانواد    

اموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


آموزش