دانشجویان کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 


دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400  

نام

نام خانوادگی

ایمیل

 محمدرضا

رضایی

 
              هانیه

باب الحکمی

 

افسانه 

حکم آبادی

 

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399

نام

نام خانوادگی

ایمیل

خاطره

صادق زاده

 

محدثه

یوسفی

 

شهرزاد

عاشوری

 

بهناز

روشن یزدان آباد

 

محمد

نجف زاده

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398

نام

نام خانوادگی

ایمیل

آرمان

آبرومند

 
               مروارید 

وطن پور

 

مریم 

قناعت گر

 

  

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1397

نام

نام خانوادگی

ایمیل

نگار

 استادرحیمی

 
               فاطمه

قربانی

 

حلیمه 

فیاضی

 

           رامین

          مهدی پور

 
            اسماعیل 

            رنجبر

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

   نام       نام خانوادگی       ایمیل
   فاطمه          اسفندیاری  
   مریم          بی غم  
   ساره          خوشبخت  

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

         نام   نام خانوادگی ایمیل  
          امیر دلاور  
          فائزه عباسی  
          شایان وفایی  

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393

      نام              
       نام خانوادگی                    ایمیل        
  معصومه                  فانی  
    سید صالحه                 عطاری  
     فاطمه                 رضایی  
    فریده              باغیشنی  
      فریماه               اسیایی  
    سید حمید رضا               رستگار مقدم  

 

      دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1392

        نام                نام خانوادگی                       ایمیل
      سمیه          عرب  
      نسیم             لطفی  
        ازاده        وفایی  
      فهیمه        مبارکی  
       زهرا        جلایری  
        فریبا         بائی  
       طاهره         محتاج  
        محسن           ریگی  
        جواد            باقری  
       فائزه           قربانی  

 

     دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1391

     نام                   نام خانوادگی        
     ایمیل
     مجتبی                  پورزکی  
      منصور                    همایون  
      مجید                   سمندر  
       منصوره                     رضایی  
       فرزانه                       باقری