دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تشریحی

نام

نام خانوادگی

ساره 

خوشبخت

                        مریم

بی غم 

                       فائزه

عباسی

                        رامین

مهدی پور

شایان

وفایی      

                        بابک

ابراهیمی 

                        پریسا

حائری

نرجس

جلیل وند

زهرا

حیدری

سید صادق

سادات 

حجت

نورسته

مهدیه

یوسفی

فریده

باغیشنی

معصومه

فانی

صالحه

عطاری

حمیدرضا

رستگار

جواد

باقری

فریبا

بائی

فائزه

قربانی

فریماه

اسیایی

زهرا

جلایری

محسن

ریگی

فهیمه

مبارکی

آزاده

وفایی

سمیه

عرب

مجید

سمندر

مجتبی

پورزکی

منصوره

رضایی

الناز

خرداد

سمیه

منصوری

مریم

عطایی

محمدجواد

سعیدی

فاطمه

علیپور

اکرم

صادقی

محمود

مقدم

سهیلا

پورمعصومی

مهدی

خدامرادی

الهام

محمدزاده

فاطمه 

نیک مرد

زینب

اکبرنژاد

مریم

جعفریان

مریم

دهقان

فریبا

کریم زاده