گالری تصاویر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
تصاویر مربوط به آزمایشگاهها
 

steriology-lab

                         آزمایشگاه پژوهشی 3

radiologic-saloon

سالن رادیولوژی

 

 

histology-lab

آزمایشگاه بافت شناسی

histochemistry-lab

آزمایشگاه پژوهشی 4

 


embryology-lab 

آزمایشگاه پژوهشی 2

 

 dissection-hall سالن تشریح

hall-anatomic-model

            سالن مولاژ

 
تصاویر مربوط به خاطرات گروه