سالن آناتومی رادیولوژیک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سالن آناتومی رادیولوژیک

tell:38002465

email:shahriarir1[at].mums.ac.ir

برنامه هفتگی:  
 تجهیزات:

- سیستم    PACS

- نگاتسکوپ

- مولاژهای اندام،تنه و نوروآناتومی

-کلیشه رادیولوژیک

 بخشی از فعالیتها:

 1- برگزاری کلاس های دندانپزشکی، پزشکی و سایر دانشجویان

 2- برگزاری کلاس های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ...