عضویت جمعی از اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی در ستاد سلول های بنیادی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عضویت جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان،سرکارخانم دکتر ریحانه شفیعیان،سرکارخانم دکتر سمیه فلاح نژاد،جناب آقای دکتر وحید ابراهیمی،جناب آقای دکتر سعید کارگذار، در ستاد سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد