تور مجازی کالبدنما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لینک تور مجازی مربوط به سالن تشریح و دانشکده پزشکی

فیلم کالبدنمای بخش 1 

فیلم کالبدنمای بخش 2

 

فیلم کالبدنمای بخش 3

 

فیلم کالبدنمای بخش 4