دانشجویان رشته مهندسی بافت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1400

نام نام خانوادگی
سیده نصیبه نصیری
سیده فاطمه
شهیدی پور
علیرضا صادقی اول شهر

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1399

نام نام خانوادگی
سارا گرگانی
مرجان
مسیب زاده

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1398 

نام نام خانوادگی
سیمین نظر نژاد
فریبا
علیزاده اقتدار