سالن مولاژ شماره دو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

         

سالن مولاژ دو گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي 

Tell: 38002465

email:shahriarir1[at]mums.ac.ir

 

 

سرپرست بخش:

خانم دکتر شبنم محمدی

 

 

کارشناس :

خانم راضیه شهریاری

برنامه هفتگی


مشاهده

تجهيزات:

 

- اسکلت

تخته وایت برد

-انواع مدل های اندام تحتانی- فوقانی- سروگردن-  مغز

 

بخشي از فعاليتها

1- برگزاري کلاس هاي دانشجويان پزشکي-دندانپزشکي و ساير دانشجويان

2- برگزاري کلاس هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي و...

 لیست مولاژهای سالن مولاژ2

 

لیست مولاژهای سروگردن

تعداد-سالن مولاژ2

مولاژچشم وعضلات آن

6

مولاژگوش

6

مولاژ مجاری نیمدایره و بخش حلزونی

1

مولاژعضلات سروگردن

 

مولاژجمجمه

14

مولاژغضروف حنجره

1

مولاژحنجره ونای

 

مولاژماهیچه های سرو گردن

 

مولاژ سر بانمایش اعصاب

 

مولاژ یکطرفه عضلات سر روی پایه

 

مولاژ یکطرفه جمجمه

 

مولاژ یکطرفه سروگردن

 

مولاژ یکطرفه با برش عرضی سروگردن

 

مولاژ نمایش عروق و اعصاب در ساختار صورت

 

مولاژ نمایش دهان،بینی،حلق وحنجره با عروق اعصاب

 

مولاژ نمایش نیمه سر

 

مولاژ نمایش زبان

 

مولاژ نمایش حنجره وزبان

 

مولاژ نمایش لابیرنت گوش

1

مولاژ نمایش سری5تایی دندانها

1

مولاژ نمایش دندان 16 برابر اندازه طبیعی

2

مولاژ نمایش ست دندان

1

مولاژ نمایش جمجمه رنگی

 

مولاژ عروق و اعصاب صورت

 

مولاژ نمایش حنجره 2برابر اندازه طبیعی

 

مولاژ نمایش بینی و ارگان بویایی

 

مولاژ نمایش استخوان اتموئید

 

مولاژ نمایش استخوان اسفنوئید

 

مولاژ نمایش چشم پاتولوژیکی

 

مولاژ نمایش سروگردن شانه با عضلات و عروق و اعصاب

 

مولاژمندیبل

4

مولاژ فک پائین

3

مولاژاستخوان هیوئید

 

 

 

 

 

 

مولازهای اندام

تعداد-سالن مولاژ2

مولاژ نمایشی عضلات پا

 

مولاژاسکلت انسان

 

نیم تنه کوچک

 

مولاژکف پا با نمایش عضلات

 

مولاژ مفصل زانو با نمایش لیگامنت

 

مولاژنمایشی کف پا

 

مفصل هیپ با رباط ها

 

مولاژعضلات پا

 

مولاژ نمایشی شریان وورید اندام فوقانی

 

مولاژ مفصل آرنج با نمایش لیگامنت

 

مولاژ مفصل شانه

 

مولاژ مفصل آرنج

 

مولاژ نمایش دست ماهیچه ای

 

مولاژ نمایش کف دست با نمایش عضلات

 

مولاژ نمایش ماهیچه های دست (کوچک)

 

مولاژهای تنه

تعداد-سالن مولاژ2

مولاژ قلب ریه حنجره

1

مولاژ اسکلت عضلانی کوچک

 

مولاژ اسکلت عضلانی بزرگ

 

مدل نمایشی دستگاه گوارشی

 

مولاژ قلب

3

مولاژ معده

 

مولاژ کبد

 

مولاژ نیم تنه

 

مولاژ لگن مرد

1

مولاژ لگن زن

1

مولاژ پرینه مرد

 

مولاژ پرینه زن

 

مولاژ نیم تنه دو جنسی

 

مولاژ خلفی شکم(دستگاه ادراری)

3

مولاژ کلیه

2

مولاژ کلیه ونفرون

 

مولاژ نمایش برش عرضی نیم تنه

 

مولاژ نمایش سیستم ادراری تناسلی زنانه

 

مولاژ نمایش لگن زن با ماهیچه های کف لگن

 

مولاژ قلب با بای پس

 

مولاژ ریه چند قسمتی

 

 مولاژ قلب با سیستم هدایتی 2قسمتی

 

مولاژ پرولاپس مهره

 

مولاژ مهره کمری

 

مولاژ مراحل تکامل جنینی

 

مولاژ جنین وجفت

1

مولاژقلب وریه

 

مولاژپانکراس

2

اندام تناسلی مرد

 

اندام تناسلی زن

 
   

مولاژهای نوروآناتومی

تعداد-سالن مولاژ2

مولاژ مغز

2

مولاژ بطنهای طرفی

 

مقطع نخاع با رشته های عصبی

 

مهره کمر با نخاع

 

مهره پشت با نخاع

 

مولاژ اعصای و نخاع

3

مولاژ نورون روی پایه

 

مغز رت