معرفی كارشناسان گروه

نام نام خانوادگی گروه آموزشی سمت داخلی آدرس پست الکترونیکی
فاطمه متجدد
علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
کارشناس آزمایشگاه جنین شناسی و تراتولوژی 481 motejadedf1[at]mums.ac.ir
عزت عظیمی علوم تشريحي وبيولوژی سلولی کارشناس آزمایشگاه آموزش بافت شناسی 330

AzimiE1[at]mums.ac.ir

اعظم سادات امینی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی کارشناس آزمایشگاه هیستوشیمی 336

Aminia4[at]mums.ac.ir

        زهرا

سلیمانی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آزمایشگاه نوروبیولوژی

 335

soleimaniz10[at]mums.ac.ir

فهیمه

مبارکی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آزمایشگاه

451

Mobarakif921[at]mums.ac.ir

راضیه

شهریاری

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

کارشناس بخش تشریح

465

shahriarir1[at]mums.ac.ir

فرنوش

عطاردی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آموزش

488

Atarodifr3[at]mums.ac.ir

امروز: 44
ديروز:99
اين هفته: 143
هفته‌ي گذشته: 792
اين ماه: 935
هر روز: 156771
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1