معرفی كارشناسان گروه

نام نام خانوادگی گروه آموزشی سمت داخلی آدرس پست الکترونیکی
فاطمه متجدد
علوم تشريحي وبيولوژی سلولی کارشناس ازمایشگاه جنین شناسی و تراتولوژی 481 motejadedf1[at]mums.ac.ir
عزت عظیمی علوم تشريحي وبيولوژی سلولی کارشناس آزمایشگاه آموزش بافت شناسی 330

AzimiE1[at]mums.ac.ir

اعظم سادات امینی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی کارشناس آزمایشگاه هیستوشیمی 336

Aminia4[at]mums.ac.ir

فاطمه

تاجیک

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آزمایشگاه استریولوژی

335

tajikf1[at]mums.ac.ir

حمیده

ابوطالبی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آزمایشگاه

-

AboutalebiH3[at]mums.ac.ir

فهیمه

مبارکی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آزمایشگاه

-

Mobarakif921[at]mums.ac.ir

راضیه

شهریاری

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

کارشناس بخش تشریح

465

shahriarir1[at]mums.ac.ir

فرنوش

عطاردی

علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

کارشناس آموزش

488

Atarodifr3[at]mums.ac.ir

امروز: 87
ديروز:46
اين هفته: 322
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1425
هر روز: 111121
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1