معرفی معاون گروه

  نام و نام خانوادگی: علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
   
  تحصیلات: دکتری(Ph.D)علوم تشریحی  
  سمت/رتبه: استاد  
  تلفن: 051-38002490  
  پست الکترونیک : ebrahimzadehba[at]mums.ac.ir  
  رزومه: فرم مشخصات علمی آموزشی(cv)