سالن آناتومی بالینی

سالن آناتومی بالینی

tell:38002465

email:shahriarir1[at]mums.ac.ir

سرپرست بخش: خانم دکتر شبنم محمدی
کارشناس: خانم راضیه شهریاری
برنامه هفتگی:  
تجهیزات:

- مولاژ هوشمند CPR

- مولاژ زایمان طبیعی

بخشی از فعالیتها: