معرفی مدیر گروه های سابق

مدیر گروه های سابق
دکتر حسین حقیر از 1398 تاکنون
دکتر علیرضا ابراهیم زاده 1398 -1390
دکتر علیرضا محمودیان 1385-1390
دکتر علیرضا فاضل 1380-1385
دکتر محبوبه آروند 1377-1380
دکتر احمد بنی احمد 1370-1377
دکتر احمد شاهین فر  
دکتر محمدعلی برادران  
دکتر سید رضی مستشاری  
دکتر جمال الدین مستقیمی