گالری تصاویر

تصاویر مربوط به آزمایشگاهها

 

 steriology-lab

آزمایشگاه استریولوژی

 

 radiologic-saloon

سالن رادیولوژی

histology-lab

آزمایشگاه بافت شناسی

 

histochemistry-lab

آزمایشگاه هیستوشیمی


embryology-lab 

آزمایشگاه جنین شناسی

 

 dissection-hall


سالن تشریح

hall-anatomic-model


سالن مولاژ

 

تصاویر مربوط به خاطرات گروه