برنامه آموزشی


فرم هاي 4 گانه گروه
سال تحصیلی 97-96
نیمسال اول

 

برنامه های آموزشی گروه در نیمسال اول 96-97  فرم های چهارگانه


لیست دروس فرم شماره 1
برنامه تدریس هفتگی فرم شماره 2
برنامه تدریس اعضای هیئت علمی فرم شماره 3
برنامه تفضیلی گروه فرم شماره 4سال تحصیلی 96-95
                                                                                                       
نیمسال دوم

 برنامه های آموزشی گروه در نیمسال دوم 96-95(فرم های چهارگانه) 

 

 فرم شماره 1 لیست دروس
 فرم شماره 2

 برنامه تدریس هفتگی

 فرم شماره 3  برنامه تدریس اعضای هیئت علمی
 فرم شماره4  برنامه تفصیلی گروه
            
نیمسال اول

برنامه های آموزشی گروه در نیمسال اول 96-95(فرم های چهارگانه)

 

 فرم شماره 1  لیست دروس
 فرم شماره 2  برنامه تدریس هفتگی
 فرم شماره 3  برنامه تدریس اعضای هئت علمی
 فرم شماره 4  برنامه تفصیلی گروه
سال تحصیلی 95-94

نیمسال دوم

برنامه هاي آموزشي گروه در نیمسال دوم 95-94(فرم هايچهارگانه)

فرم شماره1
ليست دروس
فرم شماره2
 برنامه تدریس هفتگي
فرم شماره3
فرم شماره4
برنامه تفصيلي گروه
 
نیمسال اول
 
برنامه هاي آموزشي گروه در نیمسال اول  95-94(فرم هايچهارگانه)

فرم شماره1
ليست دروس
فرم شماره2
فرم شماره3
فرم شماره4
 

 

 

 

                                        
 

سال تحصیلی 91-90

 
                                                                                                                       نیمسال دوم

برنامه هاي آموزشي گروه در نیمسال دوم 91-90(فرم هايچهارگانه(
فرم شماره 1
فرم شمار2
فرم شماره 3
فرم شماره4
 
نیمسال اول 

برنامه هاي آموزشي گروه در نیمسال اول 91-90(فرم هايچهارگانه(
فرم شماره 1
فرم شمار2
فرم شماره 3
فرم شماره4
برنامه تفصيلي گروه
 

 

امروز: 46
ديروز:99
اين هفته: 145
هفته‌ي گذشته: 792
اين ماه: 937
هر روز: 156773
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1