طرح دوره های آموزشی گروه

طرح دوره های آموزشی گروه‌علوم تشريحي‌و‌بيولوژي سلولي

1- آناتومی اندام نظري و عملي پزشکی

2-بافت شناسی نظری پزشکي 

3- بافت شناسی عملی پزشکي

نوروآناتومی نظری دانشجویان پزشکی
4- نوروآناتومی عملی دانشجویان پزشکی

5-آناتومي سر و گردن دانشجویان Ph.D. علوم تشریحی

6- آناتومي کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

7- آناتومي سطحی برای دانشجویان Ph.D. علوم تشریحی

8- آناتومي سر و گردن پزشکی

9-جنين شناسي پزشکی

10-  آناتومي تنه 2نظري  پزشکي

11- نوروآناتومی کارشناسی ارشدآناتومی

12- جنین شناسی کارشناسی ارشد آناتومی

13- آناتومی تنه دکتری تخصصی علوم تشریحی

14-آناتومی عمومی

15- بافت شناسی نظری – عملی دندانپزشکی

16-آناتومی عمومی دانشجویان داروسازی

17- میکروسکوپ الکترونی

18- بافت شناسی اختصاصي نظری – عملی کارشناسي ارشد

19-آناتومي سر و گردن دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریحی
20-بافت شناسي نظري- عملي دهان و دندان دندانپزشکي
21- بافت شناسی پيشرفته II نظري
22- بافت شناسی پيشرفته II عملي
23-جنين شناسي دانشجويان  مامايي
24-بافت شناسی پيشرفته II نظري
25- بافت شناسی پيشرفته I نظري
26-بافت شناسی پيشرفته I عملي
27- بافت شناسی نظري داروسازي
28-بافت شناسی عملي داروسازي 
29- بافت شناسی عمومي  دانشجويان کارشناسي ارشد
30- بافت شناسی نظري دانشجويان کارشناسي ارشدفيزيولوژي
31- بافت شناسی نظري دانشجويان  مامايي
32-بافت شناسی عملي دانشجويان مامايي
33- زبان تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریحی
34- بافت شناسی عمومی دانشجویان کارشناسی ارشد
35- تشریح سر و گردن دندانپزشکی
36- بافت شناسی دهان و دندان
37- علوم تشریح 3 دندانپزشکی
38- تشریح فناوری
39-بافت فیزیوتراپی
40- آناتومی اندام پزشکی
41- آناتومی بینایی سنجی
42- آناتومی تنه 2 نظری
43- آناتومی تنه 2 عملی
44- آناتومی رادیولوژی
45- آناتومی مامایی
46- آناتومی تنه 1
47- نوروآناتومی عملی
48- نوروآناتومی نظری

 

 
امروز: 77
ديروز:46
اين هفته: 312
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1415
هر روز: 111111
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1