طرح هاي پژوهشي مصوب در گروه

 

پروژه های تحقیقاتی در حال انجام آزمایشگاه جنین شناسی

ردیف

  نام  دانشجو

          عنوان پایان نامه طرح تحقیقاتی

      نام اساتید راهنما

1

 

آقای سمندر

بررسی تاثیرتشنجات اپی لپتیک مادری بربیان PSA-NCAM درقشرمخچه نوزادان رت

 آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتر رجب زاده

2

 

آقای باقری

اثرمصرف مت آمفتامین توسط مادردردوران بارداری وشیردهی برآپوپتوزسلول های هیپوکمپ نوزادان رت

آقای دکتر رجب زاده

آقای دکتر ابراهیم زاده

3

 

خانم جلایر

بررسی مصرف مت آمفتامین دردوره بارداری وشیردهی بربیان پروتئین دابل کورتین در هیپوکمپ ومیزان حافظه ویادگیری نوزادان رت       استاد مشاور : آقای دکترحسینی

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتر رجب زاده

 

4

 

خانم بای

بررسی مصرف مت آمفتامین دردوران بارداری وشیردهی بربیان مولکول اتصال دهنده سلول عصبی حاوی پلی سیالیک اسید در هیپوکامپ نوزادان رت

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتررجب زاده

5

خانم باغیشنی

مطالعه اثرات ترامادول برآپوپتوزسلولهای هیپوکمپ وحافظه موش صحرایی بالغ واثرمحافظتی کروسین

    اساتید مشاور: آقای دکتر حسینی- آقای دکتر حسین زاده

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتر محمدی پور

6

خانم تهرانی

مقایسه روشهای انتخاب اسپرم وارزیابی لقاح وتکامل رویان در سرانجام حاملگی درتزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم انسان

آقای دکتر ابراهیم زاده

خانم دکتر امیریان

7

خانم شفیعیان

مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی دریک ضایعه ی ناشی از کشیدن دندان درسگ بالغ نژاد Mongrel

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتر فاضل

 

8

خانم مبارکی

بررسی اثر اکستازی بر میزان بیان پروتئین شوک حرارتی HSP70 وآپوپتوز در بیضه موش صحرایی بالغ

                  استاد مشاور : آقای دکتر فاضل

آقای دکتر ابراهیم زاده

خانم دکتر ثقه الاسلام

9

خانم فانی

مطالعه اثرات مواجهه با آترازین درطی حاملگی وشیردهی برآپوپتوزسلول های بیضه فرزندان موش نژاد Balb/C واثرات محافظتی کروسین

آقای دکترابراهیم زاده

آقای دکتر محمدی پور

10

آقای رستگارمقدم

مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی وشیردهی برسلول های هیپوکمپ وحافظه فرزندان نر موش نژادBalb/C

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکترمحمدی پور

11

خانم ابارشی گروه فیزیولوژی

طرح   بررسی اثرکاپتوپریل برقلب

            آقای دکتر خزاعی

آقای دکتر ابراهیم زاده

12

 

خانم حسینیان- گروه فیزیولوژی

بررسی اثرتیموکینون وعصاره آبی الکلی سیاه دانه بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب

اساتید مشاور :آقای دکتر صادق نیا آقای دکتر سوختانلو

آقای دکتر خواجوی راد

آقای دکتر ابراهیم زاده

 

13

 

خانم هواخواه گروه فیزیولوژی

طرح اثرعصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپوپتوز سلولی ناشی از ایسکمی وپرفیوزن در بافت کلیه رت

آقای دکتر خواجوی

آقای دکترابراهیم زاده

14

 

خانم علیپور

خانم تهرانی

خانم خرداد

طرح بررسی اثرات درمانی ویتامین E برپارامترهای اسپرم دررت های هایپوتیروئیدی

آقای دکتر ابراهیم زاده

آقای دکتر حسینی

پروژه های تحقیقاتی در حال انجام آزمایشگاه هیستوشیمی

 

ردیف

  نام دانشجو

                    عنوان پایان نامه طرح تحقیقاتی

       نام استاد

1

 

اقای پورزکی

بررسی اثرعصاره آبی- الکلی گشنیزبرامواج مغزی وآسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ درمدل تجربی تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول (PTZ)

آقای دکتر ابراهیم زاده

خانم دکتر ثقه الاسلام

2

 

خانم رضایی

بررسی تاثیر سیر وویتامینC برآسیب نورونی هیپوکامپ رت های در معرض نویز مداوم

آقای دکتر سازگار

3

آقای مقدم

طرح مطالعه اثرات نیترات ونیتریت آب آشامیدنی بربیان لامینین وفیبرونکتین پارانشیم کلیوی دررت

آقای دکتر جلالی

آقای دکترنیکروش

4

 

آقای صادقی

بررسی اثرات هایپرتیروئیدی تجربی بربیان کلاژن IV ولامینینα5 وبیان ژنهای CatSper 1,2  درمجاری سمی نفروس موش نژادBalb/C              استاد مشاور:آقای دکتر سنکیان

آقای دکتر جلالی

آقای دکترنیکروش

5

 

آقای ناصری

اثرات مصرف مفدرون دردوره بارداری برآپوپتوزوتکثیرسلولی درهیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb /c                  

اساتید مشاوردکترحقیر-دکترگلعلی پور-دکترحسینی- دکترمحمدی پور

آقای دکتر فاضل

آقای دکتر احمد قربانی

6

 

خانم امینی

مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی وبیان فیبرونکتین ولامینین غشا پایه وماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم درپارانشیم بیضه موش سوری نژادBalb/c  اساتید مشاور: آقای دکتر فاضل -

آقای دکترنیکروش

آقای دکتر جلالی

7

 

خانم قربانی

تعیین اثرمالاتیون برپارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون سلول های جنسی نردررت های بالغ واثرمحافظتی ویتامین C

آقای دکترنیکروش

آقای دکترجلالی

8

 

خانم عرب

تعیین اثرمالاتیون برپارامترهای بیوشیمیایی وتغییرات آپوپتوتیک وپرولیفراسیون فولیکولهای تخمدانی رت های بالغ واثربازدارندگی ویتامین C

آقای دکترنیکروش

آقای دکتر جلالی

9

 

خانم خرداد

بررسی اثرات دیابت تجربی بربیان کلاژن IV ولامینینα5 وبیان ژنهای CatSper 1,2  درمجاری سمی نفروس موش نژادBalb/C

       اساتید مشاور : آقای دکتر فاضل آقای دکتر سنکیان

آقای دکترنیکروش

آقای دکتر جلالی

10

 

خانم علیپور

بررسی اثرات هایپوتیروئیدی تجربی بربیان کلاژن IV ولامینینα5 وبیان ژنهای CatSper 1,2  درمجاری سمی نفروس موش نژادBalb/C    اساتید مشاور: آقای دکتر فاضل آقای دکتر سنکیان

آقای دکتر جلالی

آقای دکترنیکروش

11

 

خانم آسیایی

بررسی اثر عصاره آبی الکلی سیاه دانه برآپوپتوز سلولی وحجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره نوزادی ورشد

خانم دکتر ثقه الاسلام

آقای دکترفاضل

12

 

خانم محتاج

مطالعه مورفومتریک حلقه دریچه های میترال وتریکوسپید وساختارزیردریچه وهمخوانی با شاخص های مربوط به اکوکاردیوگرافی دویاسه بعدی در جمعیت ایرانی         اساتید مشاور: آقای دکترحجازی-                                  آقای دکترعبدالهی- جناب حجت الاسلام آقازاده ترابی

آقای دکتر سازگار

آقای دکتراعظمی

خانم دکترپورزند

14

 

آقای ابوالفضل نصرتی- گروه بیوشیمی

کشت سلول بنیادین لیمبال وشمارش Pb3 به روش ایمنوهیستوشیمی   -   آقای دکتر حمیدی

 آقای دکتر حمیدی

خانم دکتر ثقه الاسلام

15

 

خانم نظیرالحسن

گروه بیوشیمی

مقایسه کشت 2 بعدی و3 بعدی وبیان پروتئین ABCG2

 

آقای دکتر حمیدی

خانم دکتر ثقه الاسلام

16

آقای سمندر

آقای پیوندی

آقای میزانی

طرح بررسی تاثیر تشنجات دوره بارداری برقدرت واکنش ایمنوهیستوشیمیایی PSA-NCAM درهسته های مدیودورسال ولترال پوستریور تالاموس نوزادان رت

آقای دکتر رجب زاده

آقای دکتر حقیر

17

 

آقای ریگی

بررسی تاثیرات  آئولوپلاستی دریچه تریکوسپیدیاسیستم رینگ جدیدمحدب زینی شکل برشریان کرونرراست

استاد مشاور : جناب حجت الاسلام آقازاده ترابی

آقای دکتر سازگار

آقای دکتراعظمی

آقای دکترقلوبی

 18

 

 


 

 

امروز: 31
ديروز:96
اين هفته: 450
هفته‌ي گذشته: 611
اين ماه: 1819
هر روز: 86412
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1